DENETİMDE İKİ YOL SÜRECİ 

Resmi sosyal çalışma eğitimi başladığından beri (19.yy) eğitim sürecinde ve sosyal çalışma uygulamalarında denetim asıl olandır.Denetim sosyal  çalışmanın bir dönemi olarak tanınmalı ve itibar edilmelidir.Anlamlı bir idari yapı için sosyal çalışma,denetim süreçleri  geliştirmelidir.


Robinson’un çalışmaları 1936’da denetim süreçlerini anlamada ve kullanmada yol göstermiştir. Robinson denetimin sosyal çalışmada teknik bir terim olduğunu ve  sözlükte  tanımlanamadığını fark etmiştir.

Denetleyici sosyal kurumlarda müfettiş gibi davranmaktan, işten ve işteki tüm kelimeleri anlamaktan sorumludur. Fakat bunun yanında ikinci görevleri vardır. Denetimi altında olan çalışanlara işi öğretmek ve uygulatmaktır. Bu öğretme işi sosyal çalışmanın başladığı denetim çalışma alanlarında, profesyonel uygulamaların olduğu yerlerde geliştirilmektedir.

Sosyal çalışmada denetime ilginin açıklığı 1979’da yayımlanan  “Sosyal Çalışmada Denetim” adlı makaleyle son zamanlarda ortaya çıkmıştır.

Son yıllarda sosyal çalışmada denetimde farklı farklı düşünceler ve bakış açıları gelişmiştir. Çoğu uzman yeterli bir denetimin denetimin sesinin temel parçası ve sosyal  çalışma uygulamaları olduğunu tasdik eder. Birkaç sava göre sosyal çalışmacılar  danışman statüsüne göre sahip olmalıdırlar .Az bir denetim gereklidir ve  çalışanlara  daha fazla bağımsızlık verilmelidir.

DENETİMİN AMAÇLARI

Sosyal çalışmada denetleyici kadro elemanlarının bilgilerini kullanmalarına yardımcı olur ve işlerini etkilice yapmalarını sağlar. Etik zekada“ denetim” anlamı bakma, gözetme, kontrol etme  ve gözetlemedir.Sosyal çalışmada ise iş,görev tanımlamada kullanılır.Denetleyici kişisel denetim yapar ve çalışanların ilişkilerinden denetimi de üstlenir.Denetleyici ve denetim arasındaki etkileşimde amaç çalışmacılara yeterlilik getirmektir.Öğretme ve öğrenme  süreçleri eğitimin yanında idari yapıda da etkinleştirilmelidir.

Denetleyicinin rolü; destekleme, cesaret verme bilgiden söz etme ve çalışmacıları dinlemedir.(Özellikle de yeni ve tecrübesiz olanlara.)Yeterli yeteneği olan denetleyiciler  bilgi eksikliğine dikkat çekerler. Eksikliği olanlara yardım eğilimlerini kontrol ederler.Kaygı ve tasayı azaltmaya, ilgilerini doğru yönlendirmeye yardım ederler.Denetleyiciler yeni çalışanlar için  profesyonel modeldirler.Denetleyiciler  bilgili çalışmacılarla fikir alışverişinde bulunurlar.

Denetimin çevresini saran amaçların işlerin anlamı; öğretme, işleme, denetim ve etkinleştirmedir. Öğretmede amaç bilgilerini arttırtmada  çalışanlara yardım etme ve onların profesyonel davranışlarını,kavrayışlarını arttırmaktır.Çalışanların sosyal çalışmada yeteneklerini arttırmasında ve iyileştirmesinde asıl olan onları desteklemektir.

Kurland  ve Salmon’a göre denetleyici sınıflarda öğretmen alanda usta ve uzman olan sosyal çalışmacının uygulamalardaki doğal gerginliğini ve tekrar eden her yöne yayılan umutsuzluğunu pratisyenlerde hisseder. Uygulama üzerindeki kurslarda,servis içi eğitim ve denetimde beş alana özel vurgu yapılır:

         İşte çalışanların gerçek amaçlarına yardım etmek, umut vermek, onları doğrulamak küçük başarılarını beğenmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak

         Pozitif kurallar kurallar geliştirmek ve sınıfları ayarlamak

         Açık ve kapalı gruplarla çalışma iyileştirmede bireysel ve grupsal çalışma

         Özellikle ırksal farklılıklar ve çatışma ile ilgili temel çatışma

         Faaliyetlerde yeteneklerini düşüncelerini ve hislerini kullanmaya yardım etmek diğerlerine işte yardım etmeye razı olmak

Denetleyici çalışanlara yön verir ve yol gösterir yeteneklerini ve kabiliyetlerini kullanmaları için onlara kapı açar.

Watson   denetleyicinin işi öğretmede ve gereçleri kullanmada takip etmesi gerekenleri şöyle özetler:

         Kurumların çalışma felsefesi, tarihi ve siyaseti

         Sosyal çalışma bilgisi, tekniği ve yetenekleri

         Kendinin farkında olma

         Kurumlarda elde edilebilir olanakların ve topluluklarda vakaları farkında olma

         Olay servislerinin öncelikleri ve zaman denetimi

Kurumlardaki idari bileşenleri ise şöyle ifada eder:

         Bağlantılı iletişim(kopuk olmayan)

         Performans hesaplama

         Değerlendirmek

         Olayları (durumları)atama iş dağıtımı

         Çalışanların duygusal yönleri

         Çalışanların deneyimlerini kurum tarafından yararlı kılma

Bir gazetede yayımlanan “Sosyal Çalışmada Denetim”e göre ;

Sosyal çalışma denetimcisinin rolleri kurumlardaki iletişimde etkilidir. Denetimcinin denetimi kurumlar için en iyi işi yapmaya, yaratıcı olmaya, profesyonel olmaya yardım  eder.Denetim süreçleri boyunca sosyal çalışmacı büyümeye yardım eder.

Kadushin sosyal çalışma eğitimi için denetleyici ve denetleyenlerin uygulamalardaki düşüncelerini anlamaya çalışır. Her iki grupla yapılan çalışmalarla iki grubunda bugünkü denetim hizmetlerinden memnun oldukları ortaya çıkar.

Uzman gücü her iki grupta da diğerlerinden daha etkilidir. Denetleyicilerin uzmanlıkları yaptıkları denetimden daha önemlidir. Gerçek gücün temelini anlamada denetlenenler denetleyicilerden daha gerçekçidir. Denetleyiciler onların deneyimlerini tanımlamaya ve değer vermeye ihtiyaç duyarlar.

Bazı kurumlarda önemli olan denetleyicinin teşviki ve cesaretlendirmesidir. Bazı kurumlarda yeni çalışanlar işe geldiğinde başkanın vurgusu denetim süreçleri üzerinedir. Resmi, yarı resmi kurumlarda etkili kurum kadrolarının oluşumu ve gelişiminde denetim çeşitleri yer alır.Denetimin niteliği her zaman yüksek olmalıdır.

ETKİLİ  DENETLEYİCİLERİN  ÖZELLİKLERİ (Metin ERDEM)

Aşağıdakiler başarılı bir denetleyicinin özelliklerinin kısa bir özetidir.

Bilgi Sahibi Olmak: Bilgi sahibi olmak etkili bir denetleyicinin temel bir özelliğidir. Bu mesleki  bilgililik uygulamada yer alan kurum hakkında bilgi sahibi olmak anlamına gelir.Denetleyiciler, kapsamlı bir bilgiye,profesyonel duruşa,uygulama yeteneğine ve bunları kendi kurum hizmetleri ile kurumuna  bağlayabilmeye gereksinim duyar .Denetleyiciler, daha fazla çalışma elde etmek için kullandığı denetleyiciliğine başvurmak için mevcut mesleki literatüre aşina olmalı.

Pratik Yeteneği: Pratik yeteneği uzman denetleyiciler için esastır. Bu bütün temel sosyal çalışma metotlarındaki genel becerilerle birlikte kısmi bir sosyal çalışma metodu veya metotlarında profesyonel yeterlik anlamına gelebilir. Bu gibi yetenekler denetleyicilerin çalışma alanlarında ne yaptığına ve öğrencilerin veya çalışanların ihtiyaçlarına bağlıdır.

Serbest Ticaret Politikası: Bir serbest ticaret politikasına sahip olmak son derece çekicidir. Bu, acil durumlarda denetleyicinin ulaşılabilir ve denetleyicinin içeri girmesi, soru sorması ve gerektiğinde rehberlik etmesi için ticaretin serbest olması anlamına gelir. Bu ticaretin sürekli açık olması anlamına gelmez. Genellikle denetleyici ile denetim arasındaki haftalık bir görüşme çoğu soruya ve probleme dikkat çeker.

Taahhüt ve Denetleme: Etkili denetleme için gereken samimi bir görüş esastır. Kabiliyetli denetleyiciler kurum, kendi içlerinde ve denetimlerinde dinamik bir görüşe sahiptir. Bu yapay ve yüzeysel olmamalıdır. Denetim bu görüşün samimi olup olmadığını söyleyebilir. Kabul edilen bir görüş olumlu bir motivasyon faktörü olabilir ve denetimin bilgisi ve yeteneğini arttırmaya yardım edebilir.

Açıklık: Etkili denetleyiciler açık görüşlüdür. Onların genelde sorulara cevapları vardır, buna rağmen onlar sorunun veya problemin cevabını bilmedikleri zaman itiraf ederler ve hata yaptıkları zaman hatalarını kabul ederler. İnsan olduklarının farkına varan denetleyiciler çalışanlarına ulaşma olasılığı en yüksek olanlardır.

Beğenisini Göstermek ve Takdir Etmek: Yeni çalışanlar beğenilmeye ve takdir edilmeye özlem duyarlar. Bu gibi olumlu destek, motivasyonu ve mesleki gelişimi arttırabilir. Bir sosyal psikolog olan W.I Thomas, takdir edilmenin dünya üzerindeki insanların en temel 4 arzusundan bir tanesi olduğunu öne sürer. Beğenisini gösteremeyen denetleyiciler, etkileyiciliklerini sınırlandırır, mesleki gelişimi yavaşlatır, ve denetleyicilerin becerisini düşürür. Scherz, bir sosyal çalışma denetleyicisin başlıca sorumluluklarını şu şekilde listeler:

(1)O,sosyal çalışma uygulamasında sosyal çalışma personelinin çalışmasını kolaylaştırmak için gerekli yeterlilik derecesine sahiptir; (2) O,etkili bir şekilde bilgi aktarabilir; (3) O,  sosyal çalışma personeli için gerekli mesleki gelişimi ve performansı değerlendirebilir; (4) O, analitik bir şekilde uygulayabildiği , farklı denetleyici yöntemleri hakkında bilgi birikimine sahiptir; ve (5)  O,otoriteyi kavrar ve uygun şekilde kullanır.

DENETİMİN TEMEL İLKELERİ

Aşağıdaki 5 ilke sosyal çalışmada denetim süreci için geniş bir çerçeve sunar:

         Sosyal çalışma denetleyicileri, kurumları ve hizmetleri hakkındaki ilkeleri ve teknikleri öğretir ve sonra denetimin temel olarak kendi kendisini idare etmesine izin verir.

         Çalışanlar,denetleyicileri tarafından belirtilen bilgi ve ilkeler ile uyumlu olarak seçilen amaç ve hedefleri kullanarak kendilerini idare ederler.

         Denetleyiciler, ihtiyaç olduğunda çalışanlara yardım etmeye ve aynı zamanda olağan öğretme ve tecrübeleri öğrenme sağlamak için hazırlıklıdır ve müsaittir.

         Çalışanlar ihtiyaç olduğunda denetleyicilerini çağırır.

         Çalışanlar faaliyetlerinin denetleyicilerine kendisi hakkında bir hesap verir  ve gelecek için bir hedef belirlerler.

Sosyal çalışmada yetkili bir denetleyicinin önemli bir rolü, özellikle kurum hizmetleri ile ilgili ilkeleri ve teknikleri öğretmektir. Genelde bu, çalışanların eğitimde, resmi ve diğer şekilde öğrendiklerini ve önceki tecrübelerini tekrar doğrular. Bilgi ve beceri, resmi olmayan şekilde, çoğu kez birebir esaslı olarak paylaşılabilir. Teorik olarak, denetleyiciler denetime bilgi ve becerilerini arttırmak için kurumdaki veya çalıştıkları kurumdaki hizmetlerde yardım eder. Sonra denetim kendilerini idare etmeye ve seçtikleri şekilde çalışmaya davet edilir. Çalışanlar, performansları kurum politikasına ve hedeflerine uyumlu olduğu sürece kurumda kendi kaderlerinin sahibi olurlar. Aslında denetimin yeterli çalışma kabiliyetine sahip olduğuna inanılır, özellikle eğer onlara geçmişteki deneyim ve eğitimi desteklemesi ve eşlik etmesi için denetleyicilerinin güveni ve rehberliği verilmiş ise.

Denetleyiciliğin ikinci ilkesi, denetimin, denetim ile ilgili ilkelere uygun hedeflerin seçilmesi ve geliştirilmesi süresince kendisini idare etmesi, çalışanların, denetleyici olmayanların ne yapacaklarına karar vermesi anlamına gelir. Çalışanların kurumdaki kişisel hedeflerini açıklaması gerekir. Onlar hem ayrı ayrı bir personel olarak hem de bir bütün olarak  kurumun gerçekleştirmek istediği amaçlarını düşünmeye ihtiyaç duyar.

Çalışanlar bu hedefleri formüle eder etmez, bunları değerlendirmeli ve bir sıraya koymalıdır. Hangileri en çok önemli ve hangileri en az önemlidir? Hangisinin düzenli olarak ve hemen gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulur, ve hangisi düzensiz olarak ve ara sıra üzerinde çalışılmış olabilir? Bu amaçlar kurumsal politikaya ve kurum prosedürlerine uyumlu olmalıdır.

Üçüncü ilke denetleyicinin katılımı ve hazır bulunması ile ilgilidir. Denetleyiciler kurumdaki önemli rollerini kabul eder, onun sosyal hizmetin etkili iletimindeki önemine derin bir saygıyla bağlıdır. Bir yük olarak kabul etmek yerine, bu rol hizmetleri sunmak ve kurumun yanı sıra bireysel olarak çalışandan faydalanılması için bir yöntem olarak görünür. Bu, belirlenmiş haftalık bir konferans olmasına rağmen, eğer denetim acil bir durumla karşılaştığında veya denetleyicinin yardımcı olabileceğine inanıldığında, denetleyicinin kapısının açık olduğuna dair net bir anlayış vardır anlamına gelir. Denetim denetleyicinin gizliliğine saygı duyar ve bu ayrıcalığı aşırı kullanmaz. Onlar denetleyicinin kapısının herkese kapalı olması gereken zamanların farkına varır.

Dördüncü ilke, hem haftalık düzenli konferanslarda hem de diğer zamanlarda yardım etmek için denetleyiciye sormanın mevcut çekiciliğini fark etmektir. Yardım, denetleyicinin ofisine yapılan bir ziyaret sırasında veya telefonla verilebilir, ofisin fiziksel düzenine kurumun büyüklüğüne bağlıdır. Önemli faktör çalışanın ihtiyaç olduğunda denetleyiciyle iletişime geçebilmesidir. Çoğu denetimler sorunların devam etmesine izin verir ve kararları erteler; onlar denetimsel süreçten yararlanmazlar. Denetim zamanın kıymetli olduğunun farkına varır. Onlar denetleyici ile görüşmelerinde hazırlıklıdır, bu yüzden zaman etkili kullanılır.

Denetimin beşinci ilkesi sorumluluk ve değerlendirmeyi içerir. Bugün, sosyal çalışma hizmetlerinin ulaştırılması nesnel incelemeden muaf değildir.  Haftalık denetimsel konferans bir çalışanın hareketlerinin hesap vermesi için güvenli, geleneksel bir yoldur. Yıllık veya yarı yıllık denetleyiciler tarafından yazılan değerlendirmeler ve denetim tarafından yapılan kişisel değerlendirmeler, prosedürün bir parçasıdır. Bir kişisel değerlendirme, doğru bir eğitimsel süreç olabilir, özellikle denetim için. Böyle bir öz değerlendirme sonucu olarak, denetleyici, çalışana ilave ilkeler ve teknikler öğretebilir.

Bu tanımlanan beş ilke rollerini etkili bir şekilde uygulama yeteneğine sahip ve kendi kararlarının çoğunu uygulayan çalışanlar varsayımına dayalıdır. Her halükarda, denetimsel süreç, kurallar belirleme ve deneyimli ve yetkili bir kişi ile düzenli bir şekilde etkileşim için bir fırsat sağlar, özellikle sorunlar,endişeler ya da şüpheler oluştuğunda.

DENETİMSEL  SÜREÇ

Denetleyicilerin ve sosyal çalışma mastır derecesi programındaki başlangıç öğrencilerinin sürekli eğitim işyerlerindeki araştırmalarına dayanır, Cohen ve Rhodes etkili bir denetimin temel bileşenlerini şu şekilde tanımlar:

(a)Görev dağılımı ve uygulaması için bireysel ve grup hedeflerini belirlemek; (b) ortak verilen kararın uygulanması; (c) Grup sürecini yönetmek; (d) İş planlama ve durum denetimi; (e) İletişim ağlarını geliştirmek; (f) Performans değerlendirme; (g)Çalışanları motive etme ; (h) Durum istişaresi ve profesyonel destek; (i) Takım oluşturma; (j) Çalışan ve müşteri savunması; (k) uyuşmazlık denetimi; ve (l) Takımlar ve gruplar arası düzeyde planlı değişim.

Etkili denetimsel uygulama için önerilen eğitim ve öğretim hedefleri gerçekleştirmek için, onlar şu yardımcı yolları tanımladılar:  Rolünü oynama, belirli bir denetimsel ya da örgütsel süreç ve simülasyonlara odaklanan geliştirme egzersizleri .

Doğrudan veya dolaylı, denetleyici, personel ve çalışanın mesleki hayatı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Levy güç kaynaklarını şu şekilde numaralandırır:

         Denetleyici, denetim üzerinde onaylanmış ve belirlenmiş bir otoriteye sahiptir.

         Denetleyici, denetim ve kurum arası ilişkilerde aracı olur.

         Denetleyici, genellikle denetimde işe alma ve işten çıkarmada oynamak için bir role sahiptir.

         Denetleyici, denetimin maaşının yükselmesini kontrol eder ve kayıtlarında görünen girişlerin türünü belirler.

         Denetleyicinin,kaçınılmaz şekilde denetimden daha profesyonel yetkili olmamasına rağmen, o çoğu zaman bir şeyler hakkında denetimden daha fazla bilir.

         Denetleyici, denetimin  denetimsel ilişkiler içinde kendisi hakkında çoğu şeyi açığa vurmasını istemese bile bekler.

         Denetleyicinin etkisi denetimin işteki görevinin ötesine uzanır.

LOJİSTİK DENETİM (Erin ERİN)

Yer: Bazı kurumlarda denetleyici konferanslar için ayrı ofisler ayrılmıştır. Denetimin gizli tutulması gereklidir. Eğer denetim gizlilik esasına uymazsa sağlıklı bir sonuç elde edilemez. Zaman:  Denetim konferansının uzunluğu değişir. Bazı denetçiler bir saat etse de iki saat tercih edenlerde vardır. Danışma ve teftişte zaman çizelgesine göre rahat hissetmeniz gerekmektedir.

Yazılı malzemeler: Denetim konferansında tartışma için temel olarak kullanılabilir yazılı belgeler olmalıdır. Bazen denetmenler okuyup sonra değerlendirir, bazı durumlarda da kayıt edilir. Kuruma gönderilen mektup ve raporların kopyaların kopyaları bazı değerlendirmelerde yararlı olabilir.

DENETİM MODELLERİ

Denetimin birçok türü vardır. Bazı kurumlar çeşitli yaklaşımları kullanır. Watson Chicago çocuk bakımı denetimi 6 modelde açıklar.

1)Öğretici modeli: Gözetmen ve denetmen ilişki içindedir.

2)Durumda danışma: Bu sistem bir işçi ve bir danışman içerir. Öğrenmeyi arttırmayı ve personel ile öğrenme katkılarını arttırmayı amaçlar.

3)Denetim grupları: Bu model denetmen, gözetmeni içerir. Öğretici modelinin uzantısını denetler.

4)Eşler grup modeli: Belirlenen bir danışmanı vardır ve tüm grup üyeleri eşit olarak katılırlar.

5)Artarda model(dizili model):Bu model denetlenmesi kendileri tarafından oluşan iki işçi ile eş grup modelini geliştirdi.

6)Takım: Üyelik kurum içinde mümkün olduğu kadar çeşitlidir. Kararlara eşler etkileşimi aracılığıyla ulaşır.

EŞ(AKRAN) DENETİMİ

Sosyal hizmet alanında denetim bire bir bazında olmuştur. Ve bir gözetmen, deneyimli bir kişi, yeni işçi yardımcı yardımcı olur. Bir yazarın akademik çalışmasını aynı alanda uzman olan kişilerin incelemesine sunma sürecidir. Akran denetimi olabilmesi için belli bir alanda, ki bu çoğu zaman dar bir alandır, tarafsız denetim yapabilecek bir uzmanlar topluluğunun varlığı gerekir. Eğer konu yeterince dar bir sahaya ait değilse veya sahalar arası ise, denetimin tarafsızlığını sağlamak zor olabilir. Ayrıca bir fikrin önemi (olumlu veya olumsuz yönleriyle) her zaman takdir edilemeyebilir. Akademik kalite için vazgeçilmez sayılsa da, akran denetimi, etkisiz ve yavaş olabilmesi nedeniyle eleştirilmiştir. Bu denetimin avantaj ve dezavantajları vardır. Yaklaşık aynı yaş ve deneyimi diğer işçileri tanımlamak için kolay görünüyor. Böyle bir denetimin ana dezavantajı deneyimsiz işçiler bazı soruları yanıtlamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmayabilir.

Denetmenler makalede söz konusu olan sahanın uzmanları arasında seçildikleri için, literatürde guvenilir bir araştırma ve bilgi birikiminin oluşmasında akran denetimi süreci çok önemli bir rol oynar. Yayımlanmış makaleleri okuyan araştırmacılar ancak belli bir sahada uzman olabilir; bu okurlar yayımlanmış buluşlarla ilgili veya onlara dayalı yeni araştırmalar planlarken, kullandıkları kaynakların güvenilir ve inanılır olması konusunda kısmen de olsa akran denetimine güvenirler. Bu yüzden, bazen bir makaledeki bulguların tahrif edildiği ortaya çıktığı zamanlar büyük skandal olur çünkü pek çok başka araştırmacı, hatta o sahanın tamamı, özgün yayının doğruluğuna güvenmiş olabilir.

HEDEFLERE GÖRE DENETİM

Kurumlar bu denetim anlayışı ile bir dizi tecrübe ve çeşitli sonuçlar elde etmiştir.Bazı raporlar çok olumlu olmuştur.Sosyal hizmetlerde uygulanabilirliği hakkında sorular gündeme gelmiştir.Granvold hedefleri ile bu denetim; sosyal çalışma müfettişleri , hesap verilebilirlik ve sosyal hizmetlerin meşruiyet katkı olduğunu göstermektedir. Sosyal kurum hedefleri iki türlü anlatılır; performanslar objektif ve sübjektif kişisel gelişimle olur.Performans hedefleri ayda 500 saat doğrudan danışmanlık hizmetleri sağlamak için ya da teşvik ev oranı 100 yılda evlerde sürdürmek için kurum hizmetleri  şeklinde formüle edilmiştir.Performans hedefleri de kilit alanlarda birim verimlilik düzeyini geliştirmek için formüle edilebilir.

SBO uygulaması  süreci  Granvold şöyle der: hedef belirleme ve performans değerlendirme kriterlerinin kurulması  katılmak için bir fırsattır.İşçi , danışma ve işçiler arasındaki etkileşimin kalitesine katkıda bulunur ve tanımı için bir mekanizma sağlar.İş görev için ölçülebilir.

Granvold SBO kullanarak avantaj ve dezavantajlarının olduğunu kabul etmiştir.SBO en büyük avantajı hesapla  ilgilidir.Bu yöntem  , işçi ve beklenti ve performans değerlendirmesinin ortaklaşa önceden belirlenmiş ölçütlerle karşılıklı hesapları kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.SBO baskın dezavantajı, geliştirilmesi , gözden geçirilmesini zaman ve enerji harcaması olduğunu göstermektedir.

MBO Durham sosyal hizmetler bölüme,bir kurum çapında kabul edilmiştir.Bu kurum,270 büro çalışanları ve hizmet işlerinde çalışanların ve denetçileri vardı.

Bu çalışmada bazı eleştiriler vardı

-Planda işçiler sürekli olarak izlendiğinden taciz hissi uyanıyordu.

-Sanki işçi bireyler tedavi ediliyordu.

-İş planlaması esneklikten yoksundu.

-‘yoğun iş’ sık görülen bir yorum oldu.

Bloom ,MBO da kaynakları daha etkin ve verimli kullanılması ve daha fazla araştırma gerekli  sağlayabilir, yeterli kanıt olduğu sonucuna varmıştır.

GRUP DENETİMİ

Bazı kurumlar, birey ve grup gözetimini birleştirir.Gruplar denetimde başarıyla kullanılabilir.Grup üyelerinin paylaştığı ve ödül-cezalarla sürekliliği sağlanan değer ve normları içermektedir.

TEKERLEKLER DENİTİM(ÇARK ÜZERİNDE)

Bir başka ilginç gelişme, tekerlekleri üzerinde gözetim,denetimdir.Sharlin ve Chaiklin İsrailin kuzeyinde kırsal alanlarda denetim sağlamak için yenilikçi bir plan açıklamıştır.Bir ihtiyaç anketi yapılmış sonra denetçiler Lübnan sınırındaki küçük kasabalarda işçilerle bir araya gelinmiştir.

Sınırlamalar olmasına rağmen bu denetim süreci daha önce ihmal edilmiş sosyal işçilere ulaşmak için iyi niyetli bir girişimdi.

GÖREV(İŞ) DANIŞMANLARI

Pawlak,Webster,Fryer gibi görev denetçiler uzmanlık alanında eğitimin öğrencilere avantaj sağlayabileceğini düşünmüşlerdir.

Öğrenciler bu alanda yerleşimleri gerçekleştirme görevleri,sosyal çalışma sorunu yardım ve ihtiyaç analizi,denetim bilgi sisteminin gerçekleştirilmesi bütçe analizi tasarımı, program değerlendirmeye katılan kişisel denetim prosedürlerinin geliştirilmesi,yardımcı bir topluluk grubu için bir personel üyesi olarak hizmet veren personel ve personel geliştirme ve eğitim ile yardımcı olmaktır.

UYARLAMALI DENETİM

Planlama sürecinde pazarlama hedeflerinin yanısıra, bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla performansta da değişikliklere gidilmesine imkan tanıyan pazarlama denetim sistemidir.Uyarlamalı denetimde denetlenen sistemin parametrelerinde bir değişme olduğunda denetleyicinin yeni değişimlere göre kendini yeniden düzenleyebilir.Uyarlamalı denetim kendisini yeni şartlara göre uyarlayarak denetim performansını istenilen düzeyde tutar.Denetlenen sistem hakkında kısmen ya da herhangi bir bilgiye sahip olmaksızın denetim yapılabilir.

CANLI DENETİM

Rickert ve Turner, bu yenilikçi sürecin tanımlar.Tipik canlı gözlem,görüşme bir öğrenci ile bir oturum ve amirleri ile tek yönlü bir ayna arkasında başka bir hediye içerir.Danışmanı yönlendirmesi için üç alternatif vardır:telefon, eğitim görüşmesi dışında kısa bir konferans toplanması ,eğitim görüşme öncesinde ve sonrasında kısa öğretim ve planlama oturumları vardır.

GÖNÜLLÜLERİN DENETİMİ (İbrahim TARİHÇİ)
Milyonlarca gönüllü sosyal hizmet kuruluşları için değerli katkılar sağlayacaktır.
İnsanlara yardım bazı yetkilerin var, diğerleri yok. Çoğu gönüllü kişiler hakkında bakım ve anlamlı hizmetler sunmak istiyoruz. Bir kurum, gönüllü kaynakların dokunun ve denetim yoluyla kendi potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.Denetlenmesi gönüllülerden oluşan iki ana yolu,  kurum  ve dış  içinde  onlarla çalışmak.  Kurum  içinde,  bir özelliğini  personel üye veya üyelerin bilgi ve başlangıç ​​becerileri öğretmek ve profesyonel tutum doğurmak için yardım gönüllüleri ile bir denetleyici bir ilişki geliştirmek için belirlenmiş olabilir. Bu bölümde daha önce sözü edilen beş temel ilke gönüllüler için de geçerlidir. Sosyal çalışma bilgi, tutum ve becerileri hakkında bazı ipuçları verilmiştir gönüllü işçiler, başkalarına yardım etmek için potansiyel var. Temelde kurum çerçevesinde kendilerini yönetmek için izin verilmesi halinde en yararlı ve etkili olması muhtemeldir.
Kurum dışında, çeşitli enstitü ve atölye çalışmaları, gönüllülere anlamlı olabilir.Örneğin, yaklaşık bir buçuk milyon nüfusa sahip bir metropol alan içinde, bir enstitü,idari gönüllüler için tema sorumluluklar ve fırsatlar ile yapıldı. Yüz den fazla farklı toplum kuruluşları gönüllüleri yerel toplumun refah konseyi tarafından desteklenen, bubir günlük enstitü katıldı. Profesyoneller ve gönüllüler kendi hizmetlerinin iyileştirilmesi için bilgi, fikir ve önerilerini paylaştı.
İnsanlar, bakım, çünkü, başkalarına yardımcı olmak için yeterli bilgi ya da beceri yoksa yardımcı olmak için çalışırken, ortaya çıkabilecek sorunları azaltmak veya prenemt, gönüllüler için denetimi esastır.

DENETİM GELİŞTİRİLMESİ
DENETİM İÇİN EĞİTİM

Bir sosyal hizmet denetimi sorunu birkaç denetçiler, onun önemli bir konuma kalesi belirli veya yeterli eğitim almış. , Okullar ve kuruluşların karşılaştığı ciddi bir meydan okuma “, kısa amacıyla, birinci ve ikinci basamak denetçiler, proje yöneticileri ve koordinatörleri olacak doğrudan hizmet pracririoners (hem öğrencileri ve mezunları)binlerce beklenti hazırlık olduğunu Pati ve Austin devlet , konut, denetçiler ve benzeri”Onlar, aşağıdaki yönergeleri güçlendirmek için eğitim planlaması denetimine ilişkin özel sınıflar denetçiler hale gelirse ve ne zaman öğrencilerin bilgi sahibi ve değerli olacaktır becerilerini geliştirmek için yardım, sosyal hizmet okullarda sunulmaktadır kurumlarına. Bu sınıflar, bu iki yönlü bir süreç etkili katılımcılar olacak şekilde aynı zamanda tüm öğrencilere, denetimi hakkında bilgili hale yarar.
ROL ÇATIŞMALARI TESLİM
Denetçiler genellikle günlük uygulamada rol çatışması yaşar. Erera dört kent new york devlet kurumları, kamu yararına müfettişleri arasında rol çatışması araştırmalar yaptı.Sonuçlar “güçlü denetçilerin rol çatışması son derece uyumsuz politikalarşeklinde devletin dış kontrolü ile ilişkili olduğunu olduğunu göstermektedir.” Erera ilk eylem hizmetleri geliştirmek ve “yıkıcı etkilerini azaltmak amacı olmalıdır cinflictazaltmak için üstlenmiş olması için olduğunu önerir. Themi ıt sonuçları olduğunugüçsüzlük hissi bakımından özellikle devlet poicies, bu nedenle, “insan servisi politikaları belirler kendi tutarlılığı ve uyumu artırmak amacıyla, sosyal hizmet uzmanı liderleri kendilerini daha büyük oranda içermelidir önerdi

DENETİM VE ETİK
Lery bu denetçiler denetim içeren durumlarda ahlaki açıdan doğru olanı üzerinde durulması gereken açıklar ve onun önemini od etik davranış readdirms
Etik sonuçları denetim takip sürece, resmen initated ve sona erdikten sonra önce denetim ilişki de dahil olmak üzere tüm aşamalarında, önemlidir. Denetimde Etik,onun için sadece adil bir sonucu denetim için olumlu bir sonuç anlamına gerekmez.Sonuç, sadece uygun supervisee faydalı olması gerekir. Etik, osupervisee avantajı kale, hi için sadece sermaye neden gerekmez. Onlar, pek çok açıdan o ve danışmanı eşit değildir, çünkü o yüzler gerçek tehlikelere karşı sadece güvenlik önlemleri ile tercihli fırsatları denetim sağlamak zorunda değildir.

DANIŞMA
Danışma sosyal iş kurumlarına yeni idari süreçler. Denetimi ile yakından ilişkilidir. ancak bu tek başına durur bir süreçtir. Resmi danışma nitelikli bir kişi, sosyal hizmet ya da yetkili ve özenli bir müttefik alan, bireylerin bir sosyal hizmet kuruluşu veya tüm personel ile uygun olan bir süreçtir. Böyle bir birey, sorulara cevap vermeye yardımcı olur, sorunların çözümünde yardımcı olur, planlama ve karar yardımcı olur ve geleceği ile ilgili, özellikle.
Danışman, bir kaynak kişi değil, bir çizgi memuru. Böyle insanlar, yöneticileri veya personeli işçi ne yapacağını söylemez. Onlar ne yapacağını kendi yöneticileri veya personeli işçilerin en iyi açıklar. Onlar kendi bilgi ve yeteneğini en iyi şekilde tanımlamak, olanakları ne, çeşitli alternatifler önermek, ve kurum sağlam kararlar ulaşmasına yardımcı olmak için çaba. Danışmanlar, psikiyatri, psikoloji, hemşirelik, eğitim psikolojisi ve diğer ilgili disiplinlerin davet ediyoruz. Sosyal işçileri, şimdi bu kapasiteyi tam zamanlı çalışma. Örneğin, California okul bölgesi, son iki MSW mezunları danışman olarak okul sistemine tam zamanlı çalışmak üzere kiraladı. Bu onlara, öğrencilerin, ailelerin ve toplumun ve idari süreçler kullanan çalışma, bilgi ve becerilerini artırmaya yardımcı, okul müdürleri, danışmanlar ve öğretmenler için kullanılabilir.
Kevin göre, “danışmanları danışma grubu etkileyebilir üç temel yaklaşım  vardır consultees duygu ve tutumları üzerinde birincil odak var; bireysel consultees vedanışman arasındaki etkileşim veya katılımı sorunlar ve çözümleri için başvurulan yöntemler :

Ferguson tarafından bir danışman çok önemli rolleri açıklanmıştır:
1. Veri yakalama
2. Sorunlu ara yüzler için tarama
3. Psikolojik yapıştırma Tanıtın
4. Kişi ve / veya gruplar arasında bir bağlantı ajan olun.
5. Bir iletişim konveyör bant olarak servis yapın.
6. Animasyon askıya alma ve analiz süreci
7. Konuların tanı formülasyonu ve yeniden formüle yardımcı
8. İlişki sorunları ve dikkate alınması için duygu verileri kaldırın
9 – Klinik beceri, iletişim daha fazla uyum yapmak yardımcı olmak için kullanın.
10. Geri bildirimi teşvik edin
11. Bir tesisatçı ve / veya doğum uzmanı olarak hizmet (nazik asist vermek ve gelişmeler doğum ile yardımcı olur.)
12. Soruşturma ruhunu teşvik etmek.
13. Devam eden problem çözme toplantıları analiz edin.
14. Karşılıklı koçluk ve takım oluşturmak için fırsatlar
15. Çatışma yönetimi Yrd.
16. Uygun bir psikolojik iklim promate yardım.
17. Biri gider, çünkü hesaplanmış risk almak.

Sektöründe sosyal çalışma yönetme büyüme ve gelişme kesme kenarında bir uygulamadır. , “Gölge istişare”, sosyal çalışmacı tarafından kale o iş Dünya sunulan bir yenilik, birçok olasılık kale onun geleceği vardır. Bir işletme yöneticisi ile özel planlama görüşmeler telefon görüşmeleri, o yok her şeyi gözlemleyerek, tipik bir gün geçirmek nitelikli bir sosyal hizmet uzmanı içerir. Günün sonunda, sosyal işçi ve yöneticisi meydanagelen var ne tartışmak, nasıl bu meydana vardır nasıl, oluştu, veiyileşme için ilgili ve onun ortakları yönlendirme “yöneticisi Kullanıcı etkinliği yeralmak olabilir hangi özel yollar var ve ekibi. “

Bu yazıyı paylaşın