Gonca POLAT* 

*Arş.Gör., Başkent Üniversitesi SBF Sosyal Hizmetler Bölümü 

ÖZET 

Göç, yer değiştirmenin ötesinde, bir sosyal çevreden diğerine geçişi de ifade eden bir olgudur. Göçün bu yönü bireyleri çoğunlukla yeni yerleşilen toplumda uyum güçlükleri ile karşı karşıya bırakmakta ve geçici ya da kalıcı ruhsal sorunlara neden olabilmektedir. Göç kararında etkili olmamalarından dolayı istemsiz göç ettiği varsayılabilecek çocuklar, bu açıdan riskli konumdadır. Bu çalışmada, göçün çocuk ruh sağlığı üzerindeki etkisi ve göç yaşayan çocukların ruhsal durumlarını etkileyen etmenler araştırılmıştır. Antalya ilinde gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini 8-12 yaşları arasında, 76 iç göç yaşamış ve 78 iç göç yaşamamış çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, göç yaşamış ve yaşamamış çocukların anneleri ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Uygulanan Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği sonuçlarına göre, göç yaşayan çocuklarda ruhsal uyumsuzluk %28’dir ve göç yaşamamış gruptan anlamlı olarak fazladır (p<0.05). Göç yaşayan çocukların ruhsal uyumuna etki eden değişkenler arasında ailenin göçten memnun olma durumu, ailenin sosyal destek durumu ve çocuğun olumsuz bir yaşam olayı geçirme durumu öne çıkmaktadır. Bu açıdan araştırma, göçün kendisinin yanı sıra, çocuğun ruh sağlığını etkileyen farklı düzeylerdeki sistemler ile çalışmanın önemine vurgu yapmaktadır.

Anahtar Sözcükler: İç Göç, Çocuk Ruh Sağlığı, Ruhsal Uyum Ölçeği, Sosyal Hizmet Müdahalesi 

Makalenin devamını inceleyebilirsiniz : 

Her türlü telif hakkı için iletişim sekmesinden irtibata geçiniz.

 

Bu yazıyı paylaşın