1 Ağustos 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28725
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Sosyal inceleme: Birey, aile, grup ve toplulukların sosyal hizmet ve sosyal yardıma ilişkin ihtiyaç ve sorunlarının tespiti ile hangi sosyal hizmet uygulamalarından yararlandırılması gerektiği önerilerini içeren inceleme ve değerlendirme faaliyetini,”

“j) Meslek elemanı: Sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik ile aile ve tüketici bilimleri lisans programlarından mezun olup merkezde çalışanları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Hizmetin planlanması ve sunumunda hizmet bölgesinde bulunan 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Evlat edinme, koruyucu aile ve sosyal ekonomik destek hizmetlerine ilişkin karar vermek.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı “Meslek elemanı” olarak değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe 18 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Sosyal çalışmacı

MADDE 18/A – (1) Sosyal çalışmacının 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır:

a) Sosyal hizmet sunulacak birey, aile, topluluk ve topluma yönelik sorunları tespit etmek, değerlendirmek ve ihtiyaç duyulan hizmetleri belirlemek.

b) Planlanan hizmetlere yönelik bilimsel yöntemlerde öngörülen müdahale tekniklerine uygun mesleki çalışmalarda bulunmak.

c) Birey ve ailelerin desteklenmesi ve güçlendirilmesini sağlayacak mesleki müdahaleler yapmak.

ç) Birey ve ailelere yönelik mesleki uygulamaları değerlendirmek, izleme çalışmalarını yürütmek ve yeni hizmet modelleri önermek.

d) Birey ve aileler hakkında düzenlenen form ve raporlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “başka bir işleme gerek kalmaksızın” ibaresi “kuruluş onayını müteakiben” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “merkez tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “ek hizmet binası olarak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) İl ve ilçelerde;

a) Kapatılan veya merkeze dönüştürülen kuruluşların müdür ve müdür yardımcıları hariç tüm personelinin atamaları,

b) Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile gündüzlü ve yatılı kuruluşlarda görev yapan meslek elemanlarının ihtiyaca göre atama ve görevlendirilmeleri,

kuruluş onayını müteakiben merkezlere valilikçe yapılır.

(2) Meslek elemanları ihtiyaca göre diğer sosyal hizmet kuruluşlarında görevlendirilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Faaliyete geçmemiş merkezlerin bölgelerine hizmet sunumu

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Birden fazla merkez kurulacak illerde faaliyete geçmiş olan merkezler, valilikçe yapılacak planlama doğrultusunda henüz faaliyete geçmemiş merkezlerin bölgelerine de hizmet sunarlar.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#

Bu yazıyı paylaşın