1)      Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın Mahkumlar ile İlgili Çalışması

Devlet Düzenleme Departmanı mahkumların hem halkla hem de kendileriyle uyum ve anlaşmalarını sağlamak için işyerleri ve mahalle içlerine ıslah evi çatısı altında rehabilitasyon merkezleri açmaya karar verir. Bu durumu çevredeki mahalle sakinleri olumlu karşılamaz çünkü suçlularla aynı ortamda kalmanın onlara ve ailelerine zararlı olduğunu ve psikolojik olarak rahatsızlık duyacaklarını  belirtirler. Mahallelerinin suç mahali olmasını istememektedirler ve açılacak olan ıslahevlerinin tam manasıyla ne için açıldığını da bilmediklerinden tamamen karşı çıkmışlar. Yöneticiler tarafından açıklamalar yapılmasına rağmen halk ikna olmamış ve mahkumları aralarında istememektedirler.


Konuya hakim bir sosyal çalışma yöneticisi radyo, televizyon ve gazeteler vasıtasıyla durumu bütün gerçekliğiyle halka duyurduktan sonra ek olarak umumi bir yerde halka hitaben konuşma yaptıktan sonra yerel halk bu durumu benimsemiş ve ardından rehabilitasyon evleri açılmaya başlamıştır.

Altı ay sonra yapılan anketlerde ve birebir görüşmelerde insanların bu durumdan memnun oldukları ve yapılan çalışmaların akla ve mantığa uygun bir şekilde ifade edildikten sonra fikirlerinin değiştiğini belirtmişler.

(Yetenekli bir sosyal çalışmacı böyle bir merkezin ne olduğunu, hangi amaçla açıldığını, ne mana taşıdığını ve hangi ihtiyaçları ne ölçüde karşılayacağını insanlara uygun bir üslupla anlatması onları ikna etmiştir.)

Yerel toplum ilişkileri sosyal çalışma yönetiminin esaslı bir parçasıdır. Sosyal çalışmacılar toplum kaynakları hakkında bilgi sahibidirler ve onları kullanmada yeteneklidirler yani onları doğru işletebilme yetisine sahiptirler. Yerel problemlerin, ihtiyaçların ve hadiseler olmadan önceki belirtilerin farkında olmalıdırlar. Sosyal Çalışma’nın misyonu kısaca yardım etme olarak tanımlanabilir.

2)      Arkaplan

Değişen 20.yy ile birlikte Sosyal Çalışma mikro, mezzo ve makro problemlerle ilgilenmeye başlamıştır. Grup çalışması 1930 larda varlığını kabul ettirmiştir. Bu çalışma yöntemi dezavantajlı insanlara yardım konusunda çok etkili bir rol üstlenmiştir. CSWE ( Sosyal Hizmet Eğitim Konseyi ) 1962 de müfredat bildirisine göre toplum organizasyonunun bir metodu sosyal çalışma ve grup çalışmasının birlikte yapılması gerekmektedir.

CSWE nin  1969 müfredat politikasındaki programlara göre; lisansüstü ve yüksek lisans eğitim programları vardır.

Mc Neil toplum organizasyonu şu şekilde tanımlıyor; insanlarla birlikte işleyen bir süreçtir. Vatandaşlar ya da grup temsilcilerinin katılımıyla birlikte sosyal refahın ihtiyaçlarının belirlenmesi, onlara kavuşmanın yolları ve gerekli kaynakları seferber edilmesidir.

Brager ve Specht ise iki büyük süreç üstünde durmuşlardır; planlama ve organizasyon.

Planlama; problemleri saptamak, nedenleri teşhis etmek, çözümleri açık ve kesin bir dille ifade etmek.

Organizasyon; tercih geliştirmek, eylemlerin daha etkili olabilmesi için gerekli olan stratejileri oluşturmak.

Toplum organizasyonu; sosyal sorunları anlamak ve çözmek için çalışan gruplar arası bir süreçtir.

3)      Temel İlkeler

Sosyal çalışma yöneticilerinin bilmek zorunda olduğu bazı prensipler vardır. Bunlar;

a) Yerel toplum organizasyonu insanlar ve onların ihtiyaçları ile ilgilenir. İnsan hayatını zenginleştirmek için sosyal refahı ve sosyal refahın ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılamak için çabalar.

b) Sosyal refah için toplum birincil istemcidir. Topluluk, bir mahalle, ilçe, şehir, devlet ya da ulus olabilir.

c) Toplum bir aksiyomdur.   * Aksiyom; doğru olduğu herkes tarafından kabul edilen.

d) Sosyal refah bünyesindeki tüm konuların uluslararası bağlılığı olduğu bilinmelidir.

e) Sosyal refah için toplum örgütü, sosyal çalışmanın bir parçasıdır.

Ross, prensiplerin yanında şu varsayımları dile getirmiştir;

          İnsanlar sorunlarıyla başa çıkabilmek için kapasitelerini geliştirebilirler.

          İnsanlar değişmek istiyorlar ve bu yeteneğe sahiptirler.

          Topluluklar içinde önemli değişiklik yapmak insanların katılımına bağlıdır.

          Bütüncül yaklaşım problemlerle başarılı bir şekilde başaçıkabilir.

          Bölünmüş yaklaşım sorunların üstesinden gelemez.

          Demokrasi, toplum işlerine ortak katılımı gerektirir bu da insanların becerilerinin farkına varmasıyla olur.

4)      Yerel Toplumda Sosyal Çalışmanın Süreci

Sosyal çalışma birçok süreci kapsar. Kurumlarla birlikte çalışmak için bu süreç önemlidir. Sosyal hizmet uygulamasının temel işleri aşağıda belirtilmiştir.

a)      Araştırma

Gerçeği tespit etmek için verileri toplama girişimidir. Birçok araştırma çeşidi vardır; istatistiksel veriler, anket, vaka çalışmaları vb. Araştırmanın temel öncülü önermenin ne olduğunu tespit etmektir. Sosyal çalışmacılar kurumları hakkında tüm gerçekliği bilmelidirler. Diğer kurumlarla ilişkiler, hizmet verilen kişiler hakkındaki tüm gerçekleri bilmelidirler bu da ciddi bir araştırmayı gerektirmektedir.

b)      Planlama

Gelecekteki eylem ve işlemlere maksatlı bir formülasyondur. Sosyal çalışma yaygın olarak kullanır. Sosyal çalışmacının rolü bir kolaylaştırıcıdır ya da planlayıcı. Projeler için kaynak ve para yardımı almak için çalışmalar yapılır. Mekanik ve sosyal eylem gerçekleştirme hususunda etkilidir.

c)      Koordinasyon-Düzenleme

Gereksiz çatışma ve çaba tekrarını önlemek için birlikte çalışma süreci olarak özetlenebilir. Öncelikleri belirlemede etkilidir. Koordinasyon işbirliğini içerir. Yöneticiler verilen hizmetin miktar ve ücretini artırmak için programlarını diğer kurumlar ile koordineli olarak yürütürler.

d)     Organizasyon

Seçilen hedefleri gerçekleştirmek için bir yapının oluşturulması işlemidir. Bu yapı mevcut ihtiyaçları karşılamak için toplumun ihtiyaçlarını ve kaynaklarını göz önünde tutmak ve bu kaynakları kullanmak için formüle bir yöntem kullanır.

e)      Finansman

Toplumun ihtiyaçları için toplam, bütçeleme ve harcama sürecidir. Profesyoneller tarafından yürütülmelidir.

Kaynaklar( para, mekan, insan, vb.) belli standartlara göre toplanır ve düzenlenir.

Bütçeleme önceden belirlenmiş bir komite tarafından yapılır.

Harcama(maaş, yardım, ödenek, fiziksel tesis, vb.) bütçeleme komitesi talimatlarına uygun yapılır.

f)       Danışma-Konsültasyon

Profesyonel bilgi edinmenin sürecidir. Sosyal çalışma günümüzde her şeyden önce danışmayı kullanır. Psikiyatri, psikoloji, hemşirelik ve fizik tedavi gibi alanları içerir. Ayrıca diğer sosyal çalışmacılardan da faydalanır. Yöneticiler, çalışanlar ve uzmanların görüşmesi de denebilir.

g)      Çalışma Komitesi

Bir anlamda çalışma komitesi, sosyal hizmetin özü ve topluluk uygulamasıdır. Yapılan çalışmalar; önerilerin oluşturulması, kararları ve politikaları uygulamak. Yapılan faaliyetler verimliliği ve etkinliği önemli bir ölçüde etkiler.

Sosyal çalışma yöneticileri bu komiteleri ve etkili bir şekilde kullanmayı bilmelidirler.

Müzakere süreci çatışmaların çözümünde tarafsız bir üçüncü tarafı oluşturur.

Farklı bireyler ve gruplar çeşitli kararlar ve politikalar oluştururlar. Etkili bir müzakere için farklı görüşlerin bir arada bulunması gerekmektedir. Amacı; kimin doğru ya da yanlış olduğunu ortaya çıkarmak değil hizmet için en iyi fikirleri tespit etmektir.

Gibelman ve Demone ise müzakereyi şu şekilde tanımlamışlardır; bir beceri ve uygulama alanı olarak kabul edilmekte ve sosyal çalışma için olmazsa olmaz bir olgudur.

 ı)  Arşivleme-Kayıt

Komitelerin plan ve eylemlerinin hesaba tabi tutulma sürecidir. Arşivleme aynı zamanda denetlenebilirliği de gösterir. Yapılan çalışmaların kayıt altına alınması sonraki nesillere de hem tecrübe hem kaynak olarak kalma özelliği gösterir.

5)      Profesyonel Roller

Bazı rollerin avantajlı olduğu tespit edilmiştir. Sosyal çalışma yöneticileri toplumda ve kurumlarda etkili pozisyonların farkında olmalıdırlar çünkü bu konumlar belli işleri yapmada önemli rollere sahiptir. Organizasyonlar bir vücut gibidir beyin ve kalp gibi hayati organlar vardır hayatın idamesi için bunların doğru çalışması lazımdır.

Komite profesyonellerin sahasını şu şekilde tarif eder;

Toplumun hedeflerinin ve önceliklerinin belirlenmesi

Zorluklar sürecinde katılımcıların rehabilitasyonu

Eğitim veya benzeri vasıtalarla eylemlerde bulunmak

Yerel toplum gruplarında etkili eylemlerde bulunmak

Bu yazıyı paylaşın